Yersiniose i Norge

Yersiniose hos laks forårsakes av bakterien Yersinia ruckeri. Y. ruckeri forekommer i mange serotyper, men det er primært serotype O1 (og i noen grad O2) som assosieres med yersinioseutbrudd i Norge. Siden første påvisning i Norge i 1985 har Yersiniose forekommet hos atlantisk laks (Salmo salar) i oppdrett langs så og si hele norskekysten, men har i de senere årene primært vært et problem i Midt- og Nord-Norge. Sykdommen har tidligere vært antatt og omtalt som et ferskvannsproblem, en oppfatning som i senere tid har blitt endret på bakgrunn av økende forekomst og alvorlighetsgrad i sjøfasen. Dette fremkommer av Veterinærinstituttets diagnostiske tjeneste som oppsummeres i deres årlige Fiskehelserapporter (se bilde).

I dag forekommer sykdommen både i ferskvann og sjøvann, der den kan forårsake betydelige tap i form av både økt dødelighet og økt morbiditet. I ferskvann kan sykdommen forårsake dødelighet på liten yngel og gi gjentatte utbrudd på samme fiskegruppe fra startfôring til utsett i sjø. I sjøfasen er utbruddene i all hovedsak knyttet til dødelighet rett etter sjøsetting og dødelighet på stor fisk i etterkant av håndtering. I de siste årene har man opplevd stadig flere utbrudd i sjøfasen på større fisk. Flere antyder en mulig sammenheng mellom avlusning av fisk og slike utbrudd. Fiskehelsetjenester har rapportert en dødelighet på opp mot 30 % på fisk av alle størrelser på merdnivå.